آیین نامه های مربوط به رسته های مختلف

آیین نامه های  مربوط به رسته های مختلف و سایر شرایط اختصاصی در محل کسب .

 

ردیف

نام رسته

کد

isic

حداقل مساحت به متر

سایر شرایط اختصاصی در محل کسب

1

آرایشگری درجه 3

930211

20

ارتفاع 3 متر - دارای سرویس کامل بهداشتی -1 عدد صندلی کار- یک عددسرشوی -1نفر کارگر -تائیدکمیسیون فنی -ارائه مدرک استانداردازسازمان فنی وحرفه ای وداشتن کلیه شرایط وضوابط صدور پروانه کسب .

2

آرایشگری درجه 2

930211

25

ارتفاع 3 متر -سرویس کامل بهداشتی -2 عدد صندلی کار -سرشویی 1 عدد- 2 نفر کارگر - تائیدکمیسیون فنی -ارائه مدرک استانداردازسازمان فنی وحرفه ای وداشتن کلیه شرایط وضوابط صدور پروانه کسب، حداقل دو سال سابقه عضویت دراتحادیه بدون داشتن هرگونه شکایت اخلاقی وفنی درپرونده صنفی.

3

آرایشگری درجه 1

930211

35

ارتفاع 3 متر - دارای سرویس کامل بهداشتی -حداقل 3عدد صندلی کار- آبسردکن-سرشوی 1 عدد-3 نفر کارگر -  رختکن-  میز مدیریت -تجهیزات کامل آرایشگری،تائیدکمیسیون فنی ،ارائه مدرک استانداردفنی وحرفه ای وداشتن کلیه شرایط وضوابط صدور پروانه کسب ،حداقل چهار سال سابقه عضویت دراتحادیه بدون داشتن هرگونه شکایت اخلاقی وفنی درپرونده صنفی.

4

درجه ممتاز

930211

60

ارتفاع 3 متر - دارای سرویس بهداشتی کامل- آبسردکن- اتاق انتظار -نمازخانه - حداقل 4عدد صندلی کار-  سرشوی 2 عدد-5 نفر کارگر -   رختکن - میز مدیریت-اتاق عروس - اتاق رنگ و مش -اتاق دپیلاسیون -داشتن تجهیزات کامل آرایشگری- تائیدکمیسیون فنی ارائه مدرک استانداردفنی وحرفه ای وداشتن کلیه شرایط وضوابط صدور پروانه کسب حداقل شش سال سابقه عضویت دراتحادیه بدون داشتن هرگونه شکایت اخلاقی وفنی درپرونده صنفی

5

سالن ترمیم مو

930213

30

 

ارتفاع 3 متر ،سرویس بهداشتی، اتاق مدیریت، اتاق انتظار  ، اتاق پرو کلاه گیس ، اتاق کارگاه ،مجوز ترمیم مو ازسازمان فنی وحرفه ای وتاییدکمیسیون فنی