مدارک لازم جهت تکمیل پرونده اداره اماکن جهت انتقال پروانه کسب

1- کپی شناسنامه ازتمام صفحات شناسنامه (اول- دوم- سوم).

2  - کپی کارت ملی.

3-کپی اجاره نامه درصورت مستاجر بودن یا سندمالکیت.

4- سه قطعه عکس پشت سفید( 4*3 )

5- کپی ازگواهی تشخیص هویت وعدم اعتیاد واماکن وپروانه کسب مکان قبلی.

6-تکمیل پرسش نامه اماکن وسابقه صنفی