مدارک لازم جهت تکمیل پرونده اداره اماکن پس ازاخذ نتیجه استعلام تشخیص هویت وعدم اعتیاد

﴿باسمه تعالی

1- کپی شناسنامه ازتمام صفحات شناسنامه (اول- دوم- سوم).

2  - کپی کارت ملی.

3-کپی اجاره نامه درصورت مستاجر بودن یا سندمالکیت درصورت مالک بودن .

4- سه قطعه عکس پشت سفید.

5- کپی ازگواهی تشخیص هویت وعدم اعتیاد .

6-تکمیل پرسش نامه اماکن.