مدارک لازم جهت مباشرت

1-معرفی مباشر ازطرف صاحب پروانه کسب درفرم مخصوص اتحادیه

2- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی صاحب پروانه کسب ومباشر ( 2 سری )

3- 9 قطعه عکس ( 4*3 )مباشر

4- کپی و اصل مدرک فنی و حرفه ای مباشر

5- فتوکپی پروانه کسب متصدی آرایشگاه

مراحل اخذ کارت مباشرت : نتیجه استعلام 1-تشخیص هویت 2- عدم اعتیاد3- اماکن

مدیریت اتحادیه آرایش گران زنانه شیراز