نرخ خدمات موردعرضه اعضای صنف آرایش گران زنانه مصوب کمیسیون نظارت مورخ 12/11/89

نرخ خدمات موردعرضه اعضای صنف آرایش گران زنانه مصوب کمیسیون نظارت مورخ 12/11/89.

ملاحظات

نرخ خدمات درجه 1 (ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

30000

اصلاح ابرو

1

 

20000

اصلاح صورت

2

 

15000

رنگ ابرو

3

 

130000

آرایش کامل صورت باچشم

4

 

60000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن- بدون فرم دادن

5

 

90000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن و

 فرم دادن

6

 

30000

کوتاه کردن موی سردختربچه تا6 ساله

7

 

90000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

8

 

70000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

9

 

120000

میزامپلی موی بلندوشنیون

10

 

120000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

11

 

180000

مش (سایه روشن)موی کوتاه تاپشت گردن

12

 

220000

مش (سایه روشن)موی متوسط تاروی گردن

13

 

300000

مش (سایه روشن)موی بلندتاسرشانه

14

 

120000

رنگ موی کوتاه

15

 

130000

رنگ موی متوسط

16

 

170000

رنگ موی بلند

17

 

50000

هرتکه لایت فانتزی تا10 تکه

18

 

25000

هرتکه لایت فانتزی  مازاد 10 تکه

19

 

450000

آرایش نامزدی وعقد

20

 

450000

آرایش حنابندان

21

 

800000

آرایش عروس کامل

22

 

1400000

آرایش عروس کامل باگریم

23

 

2500000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)

24

 

50000

اپیلاسیون دست

25

 

70000

اپیلاسیون پا

26

 

250000

اپیلاسیون کامل بدن

27

 

7930000

جمع کل

28

 

1-کلیه واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند 2- صدورفاکتورجهت مشتری درخدمات با مبلغ بیش از 10000 تومان الزامی می باشد3-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد.            

 

ملاحظات

نرخ خدمات درجه 2 (ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

27000

اصلاح ابرو

1

 

18000

اصلاح صورت

2

 

13500

رنگ ابرو

3

 

117000

آرایش کامل صورت باچشم

4

 

54000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن- بدون فرم دادن

5

 

81000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن و

 فرم دادن

6

 

27000

کوتاه کردن موی سردختربچه تا6 ساله

7

 

81000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

8

 

63000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

9

 

108000

میزامپلی موی بلندوشنیون

10

 

108000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

11

 

162000

مش (سایه روشن)موی کوتاه تاپشت گردن

12

 

198000

مش (سایه روشن)موی متوسط تاروی گردن

13

 

270000

مش (سایه روشن)موی بلندتاسرشانه

14

 

108000

رنگ موی کوتاه

15

 

117000

رنگ موی متوسط

16

 

153000

رنگ موی بلند

17

 

45000

هرتکه لایت فانتزی تا10 تکه

18

 

22500

هرتکه لایت فانتزی  مازاد 10 تکه

19

 

405000

آرایش نامزدی وعقد

20

 

405000

آرایش حنابندان

21

 

720000

آرایش عروس کامل

22

 

1260000

آرایش عروس کامل باگریم

23

 

2250000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)

24

 

45000

اپیلاسیون دست

25

 

63000

اپیلاسیون پا

26

 

225000

اپیلاسیون کامل بدن

27

 

 

جمع کل

28

 

1-کلیه واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند 2- صدورفاکتورجهت مشتری درخدمات با مبلغ بیش از 10000 تومان الزامی می باشد3-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد.     

 

ملاحظات

نرخ خدمات درجه 3(ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

24000

اصلاح ابرو

1

 

16000

اصلاح صورت

2

 

12000

رنگ ابرو

3

 

104000

آرایش کامل صورت باچشم

4

 

48000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن- بدون فرم دادن

5

 

72000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن و

 فرم دادن

6

 

24000

کوتاه کردن موی سردختربچه تا6 ساله

7

 

72000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

8

 

56000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

9

 

96000

میزامپلی موی بلندوشنیون

10

 

96000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

11

 

144000

مش (سایه روشن)موی کوتاه تاپشت گردن

12

 

176000

مش (سایه روشن)موی متوسط تاروی گردن

13

 

24000

مش (سایه روشن)موی بلندتاسرشانه

14

 

96000

رنگ موی کوتاه

15

 

104000

رنگ موی متوسط

16

 

136000

رنگ موی بلند

17

 

40000

هرتکه لایت فانتزی تا10 تکه

18

 

20000

هرتکه لایت فانتزی  مازاد 10 تکه

19

 

360000

آرایش نامزدی وعقد

20

 

360000

آرایش حنابندان

21

 

640000

آرایش عروس کامل

22

 

1120000

آرایش عروس کامل باگریم

23

 

2000000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)

24

 

40000

اپیلاسیون دست

25

 

56000

اپیلاسیون پا

26

 

200000

اپیلاسیون کامل بدن

27

 

 

جمع کل

28

 

1-کلیه واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند 2- صدورفاکتورجهت مشتری درخدمات با مبلغ بیش از 10000 تومان الزامی می باشد3-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد.