نرخ خدمات موردعرضه اعضای صنف آرایش گران زنانه مصوب کمیسیون نظارت مورخ 26/9/87

نرخ خدمات موردعرضه اعضای صنف آرایش گران زنانه مصوب کمیسیون نظارت مورخ 26/9/87.

ملاحظات

نرخ درجه 1 (ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

25000

اصلاح ابرو

1

باموادمصرفی

15000

اصلاح صورت

2

باموادمصرفی

10000

رنگ ابرو

3

باکلیه موادمصرفی

110000

آرایش کامل صورت باچشم

4

باموادمصرفی شامل شستن ، زدن نرم کننده وخشک کردن

40000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن

5

باموادمصرفی شامل شستن ، زدن نرم کننده وخشک کردن

20000

کوتاه کردن موی سردختربچه

6

بامواداولیه مصرفی

70000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

7

بامواداولیه مصرفی

50000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

8

باموادمصرفی

90000

میزامپلی موی بلندوشنیون

9

باموادمصرفی

90000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

10

باموادمصرفی

120000

مش (سایه روشن)موی کوتاه

11

باموادمصرفی

160000

مش (سایه روشن)موی متوسط

12

باموادمصرفی

200000

مش (سایه روشن)موی بلند

13

باموادمصرفی

90000

رنگ موی کوتاه

14

باموادمصرفی

110000

رنگ موی متوسط

15

باموادمصرفی

150000

رنگ موی بلند

16

باموادمصرفی

50000

هرتکه لایت فانتزی

17

باموادمصرفی

350000

آرایش نامزدی

18

باموادمصرفی

350000

آرایش حنابندان

19

باموادمصرفی

800000

آرایش عروس کامل

20

انجام کلیه امورشامل رنگ موومش ویالایت کامل وگریم کامل

1400000

آرایش عروس کامل باگریم

21

انجام کلیه امورشامل رنگ موومش ویالایت کامل وگریم به صورت ویژه واپیلاسیون کامل بدن

2200000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)باطراحی روی بدن وناخن وکلیه درخواستهای مشتری

22

____________

80000

دستمزد صاف کردن موی کوتاه

23

____________

100000

دستمزد صاف کردن موی متوسط(حداکثر)

24

____________

120000

دستمزد صاف کردن موی بلند(حداکثر)

25

باموادمصرفی موردنیاز

40000

اپیلاسیون دست

26

باموادمصرفی موردنیاز

60000

اپیلاسیون پا

27

باموادمصرفی  موردنیاز

200000

اپیلاسیون کامل بدن وصورت

28

ضمنا مقررگردید واحدهای صنفی مواردذیل را کاملارعایت نمایند:1- کلیه نرخهای مذکور باموادمصرفی لازم تعیین شده وهیچ وجه اضافی ازمشتری دریافت نگردد2-کلیه واحدهاس صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند3-درهرصورت صاحب صنفی ملزم به صدورفاکتورخدمات ارائه شده به مشتریان میباشد4-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد     

ملاحظات

نرخ درجه 2 (ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

22500

اصلاح ابرو

1

باموادمصرفی

13500

اصلاح صورت

2

باموادمصرفی

9000

رنگ ابرو

3

باکلیه موادمصرفی

100000

آرایش کامل صورت باچشم

4

باموادمصرفی شامل شستن ، زدن نرم کننده وخشک کردن

36000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن

5

باموادمصرفی شامل شستن ، زدن نرم کننده وخشک کردن

18000

کوتاه کردن موی سردختربچه

6

بامواداولیه مصرفی

63000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

7

بامواداولیه مصرفی

45000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

8

باموادمصرفی

81000

میزامپلی موی بلندوشنیون

9

باموادمصرفی

81000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

10

باموادمصرفی

108000

مش (سایه روشن)موی کوتاه

11

باموادمصرفی

144000

مش (سایه روشن)موی متوسط

12

باموادمصرفی

180000

مش (سایه روشن)موی بلند

13

باموادمصرفی

81000

رنگ موی کوتاه

14

باموادمصرفی

100000

رنگ موی متوسط

15

باموادمصرفی

135000

رنگ موی بلند

16

باموادمصرفی

45000

هرتکه لایت فانتزی

17

باموادمصرفی

315000

آرایش نامزدی

18

باموادمصرفی

315000

آرایش حنابندان

19

باموادمصرفی

720000

آرایش عروس کامل

20

انجام کلیه امورشامل رنگ موومش ویالایت کامل وگریم کامل

1260000

آرایش عروس کامل باگریم

21

انجام کلیه امورشامل رنگ موومش ویالایت کامل وگریم به صورت ویژه واپیلاسیون کامل بدن

2000000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)باطراحی روی بدن وناخن وکلیه درخواستهای مشتری

22

____________

72000

دستمزد صاف کردن موی کوتاه

23

____________

90000

دستمزد صاف کردن موی متوسط(حداکثر)

24

____________

108000

دستمزد صاف کردن موی بلند(حداکثر)

25

باموادمصرفی موردنیاز

36000

اپیلاسیون دست

26

باموادمصرفی موردنیاز

54000

اپیلاسیون پا

27

باموادمصرفی  موردنیاز

180000

اپیلاسیون کامل بدن وصورت

28


ضمنا مقررگردید واحدهای صنفی مواردذیل را کاملارعایت نمایند:1- کلیه نرخهای مذکور باموادمصرفی لازم تعیین شده وهیچ وجه اضافی ازمشتری دریافت نگردد2-کلیه واحدهاس صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند3-درهرصورت صاحب صنفی ملزم به صدورفاکتورخدمات ارائه شده به مشتریان میباشد4-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد 
 

 

ملاحظات

نرخ درجه 3 (ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

20000

اصلاح ابرو

1

باموادمصرفی

12000

اصلاح صورت

2

باموادمصرفی

8000

رنگ ابرو

3

باکلیه موادمصرفی

88000

آرایش کامل صورت باچشم

4

باموادمصرفی شامل شستن ، زدن نرم کننده وخشک کردن

32000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن

5

باموادمصرفی شامل شستن ، زدن نرم کننده وخشک کردن

16000

کوتاه کردن موی        سردختربچه

6

بامواداولیه مصرفی

56000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

7

بامواداولیه مصرفی

40000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

8

باموادمصرفی

72000

میزامپلی موی بلندوشنیون

9

باموادمصرفی

72000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

10

باموادمصرفی

96000

مش (سایه روشن)موی کوتاه

11

باموادمصرفی

128000

مش (سایه روشن)موی متوسط

12

باموادمصرفی

160000

مش (سایه روشن)موی بلند

13

باموادمصرفی

72000

رنگ موی کوتاه

14

باموادمصرفی

88000

رنگ موی متوسط

15

باموادمصرفی

120000

رنگ موی بلند

16

باموادمصرفی

40000

هرتکه لایت فانتزی

17

باموادمصرفی

280000

آرایش نامزدی

18

باموادمصرفی

280000

آرایش حنابندان

19

باموادمصرفی

640000

آرایش عروس کامل

20

انجام کلیه امورشامل رنگ موومش ویالایت کامل وگریم کامل

1120000

آرایش عروس کامل باگریم

21

انجام کلیه امورشامل رنگ موومش ویالایت کامل وگریم به صورت ویژه واپیلاسیون کامل بدن

1800000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)باطراحی روی بدن وناخن وکلیه درخواستهای مشتری

22

____________

64000

دستمزد صاف کردن موی کوتاه

23

____________

80000

دستمزد صاف کردن موی متوسط(حداکثر)

24

____________

96000

دستمزد صاف کردن موی بلند(حداکثر)

25

باموادمصرفی موردنیاز

32000

اپیلاسیون دست

26

باموادمصرفی موردنیاز

48000

اپیلاسیون پا

27

باموادمصرفی  موردنیاز

160000

اپیلاسیون کامل بدن وصورت

28


ضمنا مقررگردید واحدهای صنفی مواردذیل را کاملارعایت نمایند:1- کلیه نرخهای مذکور باموادمصرفی لازم تعیین شده وهیچ وجه اضافی ازمشتری دریافت نگردد2-کلیه واحدهاس صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند3-درهرصورت صاحب صنفی ملزم به صدورفاکتورخدمات ارائه شده به مشتریان میباشد4-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد