نرخ خدمات موردعرضه اعضای صنف آرایش گران زنانه مصوب کمیسیون نظارت مورخ 27/10/90

 

نرخ خدمات موردعرضه اعضای صنف آرایش گران زنانه مصوب کمیسیون نظارت مورخ 27/10/90

ملاحظات

نرخ خدمات درجه 1 (ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

35000

اصلاح ابرو

1

 

25000

اصلاح صورت

2

 

15000

رنگ ابرو

3

 

150000

آرایش کامل صورت باچشم

4

 

70000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن- بدون فرم دادن

5

 

110000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن و

 فرم دادن

6

 

40000

کوتاه کردن موی سردختربچه تا6 ساله

7

 

110000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

8

 

80000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

9

 

140000

میزامپلی موی بلندوشنیون

10

 

140000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

11

 

210000

مش (سایه روشن)موی کوتاه تاپشت گردن

12

 

250000

مش (سایه روشن)موی متوسط تاروی گردن

13

 

340000

مش (سایه روشن)موی بلندتاسرشانه

14

 

140000

رنگ موی کوتاه

15

 

150000

رنگ موی متوسط

16

 

190000

رنگ موی بلند

17

 

60000

هرتکه لایت فانتزی تا10 تکه

18

 

30000

هرتکه لایت فانتزی  مازاد 10 تکه

19

 

500000

آرایش نامزدی وعقد

20

 

500000

آرایش حنابندان

21

 

900000

آرایش عروس کامل

22

 

1500000

آرایش عروس کامل باگریم

23

 

2700000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)

24

 

60000

اپیلاسیون دست

25

 

85000

اپیلاسیون پا

26

 

300000

اپیلاسیون کامل بدن

27

 

 

جمع کل

28

1-کلیه واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند 2- صدورفاکتورجهت مشتری درخدمات با مبلغ بیش از 10000 تومان الزامی می باشد3-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد.      

ملاحظات

نرخ خدمات درجه 2 (ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

31500

اصلاح ابرو

1

 

22500

اصلاح صورت

2

 

13500

رنگ ابرو

3

 

135000

آرایش کامل صورت باچشم

4

 

63000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن- بدون فرم دادن

5

 

99000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن و

 فرم دادن

6

 

36000

کوتاه کردن موی سردختربچه تا6 ساله

7

 

99000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

8

 

72000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

9

 

126000

میزامپلی موی بلندوشنیون

10

 

126000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

11

 

189000

مش (سایه روشن)موی کوتاه تاپشت گردن

12

 

225000

مش (سایه روشن)موی متوسط تاروی گردن

13

 

306000

مش (سایه روشن)موی بلندتاسرشانه

14

 

126000

رنگ موی کوتاه

15

 

135000

رنگ موی متوسط

16

 

171000

رنگ موی بلند

17

 

54000

هرتکه لایت فانتزی تا10 تکه

18

 

27000

هرتکه لایت فانتزی  مازاد 10 تکه

19

 

450000

آرایش نامزدی وعقد

20

 

450000

آرایش حنابندان

21

 

810000

آرایش عروس کامل

22

 

1350000

آرایش عروس کامل باگریم

23

 

2430000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)

24

 

54000

اپیلاسیون دست

25

 

76500

اپیلاسیون پا

26

 

270000

اپیلاسیون کامل بدن

27

 

 

جمع کل

28

                         

1-کلیه واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند 2- صدورفاکتورجهت مشتری درخدمات با مبلغ بیش از 10000 تومان الزامی می باشد3-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد.     

ملاحظات

نرخ خدمات درجه 3(ریال)

شرح خدمات

ردیف

_____________

28000

اصلاح ابرو

1

 

20000

اصلاح صورت

2

 

12000

رنگ ابرو

3

 

120000

آرایش کامل صورت باچشم

4

 

56000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن- بدون فرم دادن

5

 

88000

کوتاه کردن موی سرباخشک کردن و

 فرم دادن

6

 

32000

کوتاه کردن موی سردختربچه تا6 ساله

7

 

88000

فرم دادن موی سروسشوارموی بلند

8

 

64000

فرم دادن موی سروسشوارموی متوسط

9

 

112000

میزامپلی موی بلندوشنیون

10

 

112000

میزامپلی موی متوسط وشنیون

11

 

168000

مش (سایه روشن)موی کوتاه تاپشت گردن

12

 

200000

مش (سایه روشن)موی متوسط تاروی گردن

13

 

272000

مش (سایه روشن)موی بلندتاسرشانه

14

 

112000

رنگ موی کوتاه

15

 

120000

رنگ موی متوسط

16

 

152000

رنگ موی بلند

17

 

48000

هرتکه لایت فانتزی تا10 تکه

18

 

24000

هرتکه لایت فانتزی  مازاد 10 تکه

19

 

400000

آرایش نامزدی وعقد

20

 

400000

آرایش حنابندان

21

 

720000

آرایش عروس کامل

22

 

1200000

آرایش عروس کامل باگریم

23

 

2160000

آرایش عروس کامل باگریم کامل (به صورت ویژه)

24

 

48000

اپیلاسیون دست

25

 

68000

اپیلاسیون پا

26

 

240000

اپیلاسیون کامل بدن

27

 

 

جمع کل

28

1-کلیه واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه درمحل کسب میباشند 2- صدورفاکتورجهت مشتری درخدمات با مبلغ بیش از 10000 تومان الزامی می باشد3-نرخ خدمات واحدهای صنفی درجه 2و3 به میزان 10 و20 درصدکمترازنرخ خدمات درجه1 میباشد.