اخبار اتحادیه در سال 1391

اخبار-اخبار اتحادیه در سال 1391
اخبار اتحادیه در سال 1391

*در سال 1391 جهت 6 نفر از اعضاءاین اتحادیه که اقدام به تداخل شغلی(کرایه وفروش تاج وتور) نموده بودندوتعداد 13نفر از اعضاء اتحادیه صنف خرازان که اقدام به تداخل شغلی(ترکیب رنگ وفروش آن)نموده بودند اخطار پلمپ صادر گردید./

*در سال1390و1391با همت مسئولین این اتحادیه تعداد 550نفر از ایتام تحت سرپرستی اعضاء تحت پوشش این اتحادیه قرار گرفت./

*طی سال1391 تعداد204پروانه کسب اعم از صدوری،تمدیدی و انتقالی صادر گردید.که از این تعداد 8فقره از آن متعلق به خانواده محترم ایثارگران بوده است./

* طی بازرسی کمیسیون بازرسی مجمع امور صنفی شیراز در تاریخ20/9/1391از عملکرد اتحادیه صنف آرایشگران زنانه شیراز این اتحادیه امتیاز کل49/88 را دریافت نمود که باتوجه به اخذ امتیاز68/60درتاریخ 11/12/1390و46/59در تاریخ16/6/1388روند روبه رشدی در کسب امتیازات این اتحادیه مشاهده میگردد./

*در سال1391طی عقد قرارداد بابیمه تکمیلی ایران تعداد150نفر از اعضاء این اتحادیه تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران قرار گرفتند./

*در اسفندماه 1391تعداد20نفر از اعضاء این اتحادیه آمادگی خودرا جهت ارائه خدمات آرایشگری با10الی15%تخفیف به مشتریان اعلام نمودند./

*طی سال1391تعداد191شکایت کتبی ازاعضاء این اتحادیه واصل گردید که توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات تعداد 149نفر از آنها مورد رسیدگی قرار گرفت و42شکایت دیگر به علت رضایت شاکیان وانصراف از شکایت ملغی گردید./

*طی سال1391تعداد26شکایت اداره کاروامور اجتماعی درشورای سازش مستقردر این اتحادیه مطرح گردید که11عدداز آن شکایت مربوط به سازش و15عدداز آن مربوط به عدم سازش منجرگردید که نتیجه آن به اداره کار وامور اجتماعی فارس ارجاع گردید./

*این اتحادیه روزانه به طور میانگین جوابگوی تعداد60الی120نفرارباب رجوع می باشد.

 

دریافت فایل ضمیمه اول