خبر در خصوص نام تابلو

اخبار-خبر در خصوص نام تابلو
خبر در خصوص نام تابلو

با توجه به جلسات برگزار شده در خصوص نام تابلو آرایشگاه زنانه خانم  رجایی رئیس اتحادیه گفت : اعضا که هنوز تائیده نام آرایشگاه را از اماکن در یافت نکردنند مجوز نصب هیچ نامی در سر در محل کار خود ندارند

دریافت فایل ضمیمه اول