شرایط تقاضای پروانه کسب مجدد

اخبار-شرایط تقاضای پروانه کسب مجدد
شرایط تقاضای پروانه کسب مجدد

لازم به ذکر است که درصورتیکه فرد صنفی متقاضی اخذ پروانه کسب در بیش از یک مکان صنفی باشد میتواند پس از اخذپروانه کسب تنها دریکی از مکانها فعالیت داشته باشد ودر مکانهای دیگر ملزم به معرفی مباشر جهت واحد صنفی خود میباشد./

دریافت فایل ضمیمه اول