شرایط درخواست پروانه کسب

اخبار-شرایط درخواست پروانه کسب
شرایط درخواست پروانه کسب

با توجه به این که رشته مورد نظر نیاز به تجربه عملی دارد . طبق نظر هیات مدیره و کمیسیون فنی اتحادیه جهت ارئه خدمات بهتر به شهروندان درخواست کننده باید دارای هفت مدرک فنی حرفه ای و سه سال صابقه کار مفید الزامی می باشد

دریافت فایل ضمیمه اول