مراسم شبهای قدر با حضور اصناف به روایت تصویر

اخبار-مراسم شبهای قدر با حضور اصناف به روایت تصویر
مراسم شبهای قدر با حضور اصناف به روایت تصویر

 

دریافت فایل ضمیمه اول