مشارکت افراد صنفی در تأمین سرمایه بانک اصناف

اخبار-مشارکت افراد صنفی در تأمین سرمایه بانک اصناف
مشارکت افراد صنفی در تأمین سرمایه بانک اصناف

احتراماَ باستناد نامه های شماره 233/10/7 مورخ 24/1/92 و 1057/10/ 7 مورخ 11/3/92 و 2232/10/7 مورخ 19/3/92 و 6131 مورخ 27/4/92 و 7119 مورخ 7/5/ 92 شورای اصناف کشور به استحضار میرساند با رایزنی های بعمل آمده و حمایت ریاست محترم جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی و رفع بسیاری از تنگناها و مشکلاتی که در زمینه تأسیس و فعالیت بانک اصناف وجود داشته است، هم اکنون شرایط لازم جهت تأمین سرمایه اولیه و تأسیس این بانک فراهم شده است. لذا با توجه به سهم اختصاص یافته جهت شهرستان شیراز به مبلغ هشت میلیارد و یکصدوبیست و سه میلیون و چهارصد هزار تومان، خواهشمند است با در نظرگرفتن شیوه نامه مشارکت افرادصنفی در تأمین سرمایه بانک مذکور که ضمیمه میباشد،ضمن اعلام مراتب به واحدهای تحت پوشش آنان را ترغیب نمائید تا در جهت سرمایه گذاری در بانک مذکور اقدام نمایند. همچنین به ایشان اعلام گردد که پس از واریز وجوه با همراه داشتن فیش مربوطه و مدارک مورد نیاز مندرج در شیوه نامه به این مجمع مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است ارزش هر سهم جهت مشارکت در سرمایه گذاری مبلغ دویست هزار تومان و هر فرد صنفی می تواند حداقل یک سهم و حداکثر 25 سهم جمعا به مبلغ پنج میلیون تومان خریداری نماید.

ضمنا شماره حساب 0105202553006 عهده بانک صادرات شعبه وصال شمالی بنام مجمع امور صنفی شهرستان شیراز جهت واریز مبالغ فوق در نظر گرفته شده است.28/5

دریافت فایل ضمیمه اول