پذيرش وعضويت اعضاء جهت استفاده از امکانات آموزشي،رفاهي.،درماني،فرهنگي،ورزشي

اخبار- پذيرش وعضويت اعضاء جهت استفاده از امکانات آموزشي،رفاهي.،درماني،فرهنگي،ورزشي
پذيرش وعضويت اعضاء جهت استفاده از امکانات آموزشي،رفاهي.،درماني،فرهنگي،ورزشي

بدينوسيله به اطلاع کليه اعضاءتحت پوشش اتحاديه ميرساند که طي تعامل وهماهنگي که بين اتحاديه وخانه کارگر ايجاد گرديده خانه کارگر فارس آماده پذيرش وعضويت اعضاء جهت استفاده از امکانات آموزشي،رفاهي،درماني،فرهنگي،ورزشي و...برخورداري ازتخفيف ويژه وآموزشهاي کوتاه مدت رايگان درمراکزطرف قرارداد ميباشد.لذا خواهشمنداست جهت ثبت نام بامدارک ذيل به اين اتحاديه مراجعه نماييد:2قطعه عکس4*3، 1کپي ازشناسنامه وکارت ملي

دریافت فایل ضمیمه اول