اعضای کمیسیون آموزش

خانم جوانمردی
خانم زارع
خانم لیاقت
خانم شه کلاهی
خانم محسنی