اعضای کمیسیون فنی

خانم پیروانی
خانم طیفوری
خانم جوانمردی
خانم محسنی
خانم عبهر